058 76 76 588 info@perfecttelecom.nl

Als u diensten afneemt bij Perfect Telecom, vragen wij u om uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens verstrekt u met name per e-mail, gewone post of telefoon.

Perfect Telecom hecht grote waarde aan een integere omgang met uw persoonsgegevens. Wij gaan daarom op een veilige en vertrouwelijke manier om met uw persoonsgegevens door deze zorgvuldig te beschermen. Om dit te bereiken hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen getroffen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wij zorgen voor een optimale beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken, servers en ons gebouw. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Met deze Privacyverklaring informeren wij u graag over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe u zich kunt beroepen op uw rechten.

Uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend zijn dat ze bij u horen, zoals uw naam en geboortedatum, contactgegevens en (IBAN)bankrekeningnummer. Uw persoonsgegevens worden gebruikt omdat deze noodzakelijk zijn om u optimaal van dienst te zijn.

Bijzondere persoonsgegevens
Indien wij bijzondere persoonsgegevens van u moeten verwerken dan vragen wij altijd uw uitdrukkelijke toestemming. Bijzondere persoonsgegevens worden extra zorgvuldig verwerkt en worden nooit met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van een overeenkomst of wij dit op wettelijke grond verplicht zijn.

Cookies
Wij kunnen tijdens uw bezoek aan onze website informatie over u verzamelen door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat we op uw computer, tablet of mobiele telefoon opslaan. Hierdoor herkennen wij u bij een volgend bezoek op onze website. Wilt u meer weten over onze cookies? Lees dan onze cookiebeleid.

Dienstverlening door derden
Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de diensten die wij voor u uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld een incassobureau of ict-bedrijf. Wij blijven daarbij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Uw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Indien uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt dan hebben wij rekening gehouden met de bijzondere voorwaarden die hierop van toepassing zijn.

Soms zijn wij ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor bijzonderheden over uw verzekering.

Uw privacyrechten
U hebt een aantal specifieke rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vertellen u graag hoe u op uw rechten kunt beroepen.

Inzage in uw persoonsgegevens, het recht op rectificatie en verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Hierbij mag u ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Om te controleren of het verzoek daadwerkelijk van u komt vragen wij u om uw identiteitsbewijs bij ons te laten zien. Komt u onjuistheden tegen in de door ons bekende persoonsgegevens? Dan kunnen deze op uw verzoek worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. In sommige gevallen heeft u ook het recht om vergeten te worden.

Recht op beperking van de gegevensverwerking, het recht op verzet en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
Onder wettelijk bepaalde voorwaarden kunt u een verzoek indienen om uw gegevensverwerking door ons (tijdelijk) te laten stoppen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens ter discussie stelt of dat u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is. Als u zich hierop beroept, stoppen wij onmiddellijk met de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u zich in specifieke gevallen beroepen op uw recht op bezwaar waarbij u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld in het geval van commerciële aanbiedingen of acties. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het belang van de verzekeringsovereenkomst, maar wij kunnen u wel vragen om mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek naar aanleiding van de behandeling van een schade en uw algehele tevredenheid over de organisatie. Dit doen wij om uw informatie te gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening te controleren en waar nodig te verbeteren. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u gebruik maken van uw recht op verzet. Tot slot hebt u het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens dat u aan ons heeft verstrekt. U kunt op verzoek een kopie van ons verwachten in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm. Het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens wordt ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd en is een nieuw recht dat aan u is toegekend vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt zich beroepen op uw privacyrechten door een verzoek in te dienen bij door middel van een e-mail aan info@perfecttelecom.nl of schriftelijk naar:
Perfect Telecom
T.a.v. Medewerker Gegevensbescherming
Seerob 14B
9051 VA  Stiens

Als u een vraag hebt over bijvoorbeeld uw abonnement  dan is het belangrijk dat wij er zeker van zijn dat de vraag van u komt. Bij een telefonische vraag zullen onze medewerkers daarom controlevragen aan u stellen. Wanneer iemand anders namens u ons vragen stelt, kunnen wij pas vragen beantwoorden als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daartoe volgens wet- en regelgeving verplicht zijn.

In alle situaties zullen wij op zorgvuldige wijze controleren of wij met de juiste persoon van doen hebben en of deze persoon gemachtigd is om informatie in te winnen. 

Nieuwe ontwikkelingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd door ons wanneer daar noodzaak toe is. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in onze bedrijfsactiviteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Klachten
Vindt u dat wij niet geheel in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Wij staan altijd open voor relevante opmerkingen en commentaar. U kunt ons bereiken door te e-mailen naar info@perfecttelecom.nl. Wilt u direct uw klacht melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens? Wij vinden dat erg jammer, wij hadden graag met u een afspraak gemaakt om uw klacht te bespreken om tot een goede oplossing te komen. In dit geval kunt u uw  klacht sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag.